Spoločnosť Mestské lesy, s r.o. Poprad vznikla dňa 25.7.1997, na základe uznesenia MZ č. 31/1997 zo dňa 17.4.1997. Založená bola zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice ako spoločnosť so 100 % - tnou účasťou mesta Poprad. Celková výmera lesov ktoré spoločnosť spravuje je 838,97 ha. Jedná sa o lesný majetok v katastrálnom území Poprad, Veľká, Spišské Bystré, Hranovnica, Stáže pod Tatrami. Prevažná časť lesov vo výmere 556,99 ha sú hospodárske lesy. Lesy osobitného určenia zaberajú výmeru 146,84 ha a lesy ochranné 114,5 ha. Na uvedenom majetku je najsevernejšie položený autochtónny výskyt duba zimného na Slovensku, ktorého porasty siahajú do výšky 900 m.n.m. Z tohto dôvodu bola táto lokalita vyhlasená v roku 1966 za Národnú prírodnú rezerváciu. V severnej časti sa nachádza poľovnícky zverník Kvetnica na výmere 21 ha, s chovom muflónej a diviačej zveri. Na vrchu Zámčisko sa nachádza archeologická lokalita Zámčisko.